Huishoudelijk reglement

Inleiding.
In de Zonnereep, het clubgebouw van de Buurt- en Speeltuinvereniging Anreperstraat e.o., worden diverse activiteiten georganiseerd door gebruikers en gebruikers- groepen. Het verenigingsgebouw wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Zij dragen zorg voor de inkoop en bevoorraden van de bar en buffet. Tevens vindt er technisch beheer plaats en wordt het noodzakelijke onderhoud verricht door vrijwilligers.
Voor een goed beheer van de eigendommen van de vereniging en om te kunnen voldoen aan de bepalingen uit de statuten en de vergunningen is het van groot belang dat alle gebruikers zich aan het huishoudelijk reglement houden.
Het bestuur kan een aantal taken delegeren aan de beheerder, verder te noemen: Het beheer.

Huishoudelijk reglement van de Buurt- en Speeltuinvereniging Anreperstraat e.o.

 

ARTIKEL 1.
Dit huishoudelijk reglement bevat bepalingen ter aanvulling op de statuten.

ARTIKEL 2.
Wijzigingen van dit reglement treden in werking een week na publicatie in het nieuwsbulletin van de vereniging.

ARTIKEL 3.
Het beheer en bij hun afwezigheid de barvrijwilliger(s) is/zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken in het gebouw. Diens aanwijzingen dienen strikt te worden opgevolgd.
ARTIKEL 4.
Uitsluitend geregistreerde barvrijwilligers zijn bevoegd bardiensten te doen. Van deze vrijwilligers wordt verwacht dat conform de afgesproken regels en instructies wordt gewerkt.
ARTIKEL 5.
Elke gebruiker of -groep geeft voor de start van het nieuwe seizoen (na de zomervakantie) de data van de activiteiten die georganiseerd worden in de Zonnereep door aan de beheerder. Vooraf wordt met de beheerder afgesproken, welke ruimte gebruikt zal worden. Dit staat tevens vermeld op het mededelingenbord in de hal. Dit schema kan eventueel, na overleg, met de gebruiker worden aangepast. Definitieve toewijzing van de ruimtes geschiedt door het bestuur.

ARTIKEL 6.
De inrichting van de ruimte dient na gebruik op dezelfde wijze te worden achtergelaten als deze is aangetroffen. Eventueel gebruik van meubilair uit andere ruimtes is alleen toegestaan na toestemming van het beheer.

ARTIKEL 7.
De gebruikte ruimtes dienen schoon achtergelaten te worden, de gordijnen geopend (in verband met inbraakpreventie) en de ramen en deuren gesloten. Eventueel geconstateerde schade of vermissing van inventaris dient onmiddellijk te worden gemeld bij het beheer.

ARTIKEL 8.
Iedere groep wijst één of twee leden aan die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de ruimtes in het gebouw tijdens de activiteiten van de groep. Tevens zijn zij verantwoordelijk voor een correcte betaling van de consumpties. Alleen de dienstdoende barvrijwilliger heeft toegang achter de bar.

ARTIKEL 9.
Voor de kasafdrachten gelden de volgende regels:
A. Bij activiteiten waar uitsluitend koffie en thee wordt geschonken wordt de kas minimaal een keer per maand afgestort bij de penningmeester of diens plaatsvervanger.
B. Bij overige activiteiten wordt de kas in overleg met de penningmeester afgestort.

ARTIKEL 10.
Het is niet toegestaan apparatuur of andere materialen te gebruiken die niet voor de gebruiker bestemd zijn. Ook is het bedienen van de thermostaat van de verwarming, die in de grote zaal aanwezig is, niet toegestaan. (Is de temperatuur niet naar uw zin, neem dan contact op met de beheerder).

ARTIKEL 11.
Van de nooddeuren of andere (nood-)uitgangen mag, anders dan in geval van nood, geen gebruik worden gemaakt. De doorgangen naar deze nooduitgangen dienen altijd vrij te zijn van obstakels.

ARTIKEL 12.
Het is de gebruiker(s) niet toegestaan eigen dranken in het gebouw of elders op het terrein te serveren of te nuttigen, tenzij dit met het bestuur van de vereniging is overeengekomen.

ARTIKEL 13.
Het bestuur is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of letsel aan personen of schade aan hun eigendommen aangebracht binnen het gebouw of op de bijbehorende terreinen.
Gebruikers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schade aangericht aan het gebouw of de bijbehorende terreinen, evenals aan de inventaris.

ARTIKEL 14.
In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Het bestuur,